home

Courese Hybrid Courses Courses Update

คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่นขั้นเทพ (Japanese Interpreter) 30ชม. Hybrid

รายละเอียด : เรียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพล่าม ขั้นตอนการทำงานของล่าม พร้อมเรียนรู้เทคนิคและทักษะสำคัญในการเป็นล่าม หรือผู้ที่กำลังทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วต้องการเสริมทักษะเพื่อการทำงานที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  มี 2 ระดับชั้น 1. หลักสูตรล่ามภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เรียนระบบ Hybrid เหมาะสำหรับผู้ที่สอบผ่าน JLPT ระดับไม่ต่ำกว่า N3หรือN4รอบเรียนประจำวันอังคาร เวลา 18.30 – ...
Read more 0
Courses

Crossover เตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง

คุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้คำคศพัท์คันจิและไวยากรณ์เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับชั้นต้น เป็นหลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ชั้นกลาง (Intermediate) *** ควรเป็นผู้ที่จบ  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (Basic) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  ระดับ N4 หรือผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชม. *** รายละเอียดของคอร์ส ■เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (Basic) ...
Read more 0
Courses

Variety Course คอร์สติว PAT 7.3 (45 ชม.) Online

คุณสมบัติผู้เรียน: สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ PAT *** ควรเป็นผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยหนังสือ Minna no Nihongo จบ 50 บทแล้ว หรือเทียบเท่า N4 *** รายละเอียดของคอร์ส: ฝึกฝน ทบทวนความรู้ตามหัวข้อสำคัญ พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ ทดลองทำข้อสอบในอดีต หนังสือ ** ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนตามผู้เรียน ...
Read more 0
Courses

Variety Course คอร์สคันจิ (ชั้นต้น) 30 ชม.Online

คุณสมบัติผู้เรียน: สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และต้องการอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาสั้น หรือผู้มีแผนไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น นักเรียนชั้น ม.ต้น ม.ปลาย นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้ที่จะทำงานในบริษัทญี่ปุ่น รายละเอียดของคอร์ส: เน้นฝึกสนทนาพื้นฐานง่ายๆ และ เน้นเพื่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อย หนังสือ ** ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนตามผู้เรียน เนื้อหา ** ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนตามผู้เรียน สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตรนี้ -ทักษะเพื่อการสนทนา ...
Read more 0
Courses

Standard Course N1 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง (Advance)120ชม.Online

คุณสมบัติผู้เรียน: สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะสอบวัดระดับ N1 ผู้มีแผนจะไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่จะทำงานในบริษัทญี่ปุ่น นักเรียนชั้นม.ต้น นักเรียนชั้นม.ปลาย นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย *** ควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง (Pre-advance) หรือสอบผ่าน การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือมีความรู้เทียบเท่า *** รายละเอียดของคอร์ส ■เจาะลึกทั้ง 4 ทักษะ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ■ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่เรียน ...
Read more 0