Starter3 เรียนพื้นฐานระดับ N5, BASIC2 เรียนพื้นฐานระดับ N4, Intermediate2 และ Intermediate3 เรียนพื้นฐานชั้นกลางระดับ N3

Starter3 เรียนพื้นฐานระดับ N5, BASIC2 เรียนพื้นฐานระดับ N4, Intermediate2 และ Intermediate3 เรียนพื้นฐานชั้นกลางระดับ N3

คอร์ส Starter3 เรียนโค้งสุดท้ายของพื้นฐานระดับ N5

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานคอร์สจาก Starter2 มาแล้ว

 • รอบเรียน วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • เริ่มวันที่ 15 พ.ย. 63 – 11 เม.ย. 64
 • ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
 • สอนสดผ่านโปรแกรม ZOOM

ตำรา

 • Minna No Nihongo เล่ม 2 บทที่ 17 – 25

ผู้สอน : อาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่น

ราคา 8,730 บาท

คอร์สนี้เรียนอะไรบ้าง

 • เน้นไวยากรณ์
 • เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน
 • คำศัพท์ คันจิ
 • ดูย้อนหลังได้เมื่อขาดเรียน

คอร์ส BASIC2 เรียนพื้นฐานระดับ N4

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนไวยากรณ์ระดับชั้นต้นหรือระดับ N5 มาแล้ว หรือมีพื้นฐานคอร์สจาก BASIC1 มาแล้ว

 • รอบเรียน วันอาทิตย์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • เริ่มวันที่ 29 พ.ย. 63 – 14 ก.พ. 64
 • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
 • สอนสดผ่านโปรแกรม ZOOM

ตำรา

 • Minna No Nihongo เล่ม 3 บทที่ 30 – 34

ผู้สอน : อาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่น

ราคา 4,630 บาท

คอร์สนี้เรียนอะไรบ้าง

 • เน้นไวยากรณ์
 • เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน
 • คำศัพท์ คันจิ
 • ดูย้อนหลังได้เมื่อขาดเรียน

คอร์ส Intermediate2 เรียนพื้นฐานชั้นกลางระดับ N3

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนไวยากรณ์ระดับชั้นกลางหรือระดับ N3 มาแล้ว หรือมีพื้นฐานคอร์สจาก Intermediate1 มาแล้ว

 • รอบเรียน วันเสาร์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • เริ่มวันที่ 12 ธ.ค. 63 – 8 พ.ค. 64
 • ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
 • สอนสดผ่านโปรแกรม ZOOM
 • ดูย้อนหลังได้เมื่อขาดเรียน

ตำรา

 • Chukyuu Wo Manabou บทที่ 7 – 8 และตำรา Tobira บทที่ 1 – 3

ผู้สอน : อาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่น

ราคา 9,530 บาท

คอร์สนี้เรียนอะไรบ้าง

 • ฝึกสนทนา ฝึกอ่านบทความขนาดกลาง
 • ไวยากรณ์ระดับ N3
 • สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรม
 • เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน
 • คำศัพท์ คันจิ

🇯🇵คอร์ส Intermediate3 เรียนพื้นฐานชั้นกลางระดับ N3

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนไวยากรณ์ระดับชั้นกลางหรือระดับ N3 มาแล้ว หรือมีพื้นฐานคอร์สจาก Intermediate2 มาแล้ว

 • รอบเรียน : วันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • เริ่มวันที่ 28 พ.ย. 63 – 24 เม.ย. 64
 • ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
 • สอนสดผ่านโปรแกรม ZOOM
 • ดูย้อนหลังได้เมื่อขาดเรียน

ตำรา

 • Tobira บทที่ 4 – 8

ผู้สอน : อาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่น

ราคา 9,530 บาท

คอร์สนี้เรียนอะไรบ้าง

 • เน้นไวยากรณ์
 • เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน
 • คำศัพท์ คันจิ
 • ฝึกอ่านจับใจความสำคัญ ตอบคำถามและคำศัพท์ที่ใช้สำหรับการอ่าน
 • ทำแบบฝึกหัดการเขียน
 • ฝึกสนทนาและคำศัพท์ที่ใช้สำหรับสนทนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

โปรโมชั่นพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จัดราคาพิเศษๆ สำหรับรอบเรียนวันธรรมดา (ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น) จองคอร์สเดือนนี้มีเรียนอีกทีเดือนหน้าและปีหน้าไปเลย ลดค่าเล่าเรียนสูงสุด